رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

چکیده

چرا باید کتاب بخوانیم؟

تا به حال کتاب فلسفی خوانده اید؟ به این فکر کرده اید که چرا کلام فیلسوفان اینقدر مغلق و پیچیده است؟ فیلسوفان به عمد از چنین زبانی استفاده می کنند یا ماهیت گفته هاشان این پیچیدگی را ایجاب می کند؟ چطور می شود از یک کتاب فلسفی سر درآورد؟ اصلن سر درآوردن چیست؟ فهمیدن چیست؟ تفکر چیست؟ چرا کتاب خواندن مهم است؟
مهمترین ابزار تفکر کلمه است. بدون "کلمات" ما قادر به اندیشیدن نیستیم. باورش برایتان سخت است؟ اما کمی فکر کنید. ما بدون کلمات قادر به اندیشیدن هدفمند نیستیم. بگذارید یک آزمایش را مثال بزنم که چند سال پیش بر روی یک میمون انجام شده بود. به میمون یاد داده بودند که با یک لیوان آب، می تواند یک آتش کوچک را خاموش کند. ماه ها با میمون کار کرده بودند تا بالاخره به درک کامل این موضوع رسیده بود. میمون را سوار قایق کردند و در میان دریا آتش کوچکی وسط قایق راه انداختند. لیوان را هم به میمون دادند. اما با اینکه میمون می توانست به راحتی لیوان را از آب دریا پر کند، هرگز دست به این کار نزد. فکر می کنید چرا؟ به خاطر کلمه "آب". از نظر میمون آب دریا با آب شیر فرق دارد. میمون بین این دو چی…

آخرین پست‌ها

مینوتور

خداشناسی از ابراهیم تا کنون

تکامل آگاهی

معمای زندانی

نابخردی های پیش بینی پذیر